– Opis projektu

17 września 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o zwiększeniu środków finansowych na działania mające na celu ochronę przyrody. Dzięki temu 2 grudnia 2020 r. Marszałek Marek Woźniak miał możliwość podpisać umowę o dofinansowanie unijne projektu pn. „FABRYKA EKOLOGÓW – edukacyjne laboratorium w Szkole Podstawowej w Cerekwicy w ramach zadania pn. „Budowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy” na poziomie 85% kosztów kwalifikowalnych. Wartość projektu to aż 2,4 miliona zł!

W ramach konkursu o dofinansowanie złożonych zostało 47 wniosków, z których 30 oceniono pozytywnie, a 21 rekomendowano do dofinansowania, w tym projekt Gminy Rokietnica.

Najważniejszym założeniem projektu pn. „Fabryka ekologów…” było stworzenie w nowej szkole ośrodka edukacji ekologicznej. W części już nam się to udało, ponieważ otwarta 1 września 2020 r. Szkoła Podstawowa w Cerekwicy funkcjonuje, jako nowoczesna placówka na terenie Gminy, w której zastosowano alternatywne urządzenia i rozwiązania służące ochronie środowiska m.in.: zbiornik wody deszczowej oraz instalację umożliwiającą wykorzystanie wody szarej w toaletach, zielony ogród na dachu szkoły wraz z instalacją absorbującą wodę niezbędną do jej utrzymania, zbudowano patio wraz z elementami małej architektury. Uzupełnieniem całości są 2 poidełka przy patio i przy boisku z wodą pitną, promujące m.in., ograniczenie zużycia plastiku, czy pojemniki do segregacji odpadów zlokalizowane m.in. w stołówce szkolnej. Obiekt w całości, tak wewnątrz, jak i na zewnątrz, wyposażony został w oświetlenie LED ograniczające energochłonność, zaś zastosowane rozwiązania układu komunikacyjnego, wraz z montażem stojaków do rowerów, sprzyjać będą promocji wykorzystywania alternatywnych środków transportu i oczywiście aktywności fizycznej.

Budynek został tak przygotowany, aby w kolejnych latach można było zamontować na dachu instalację fotowoltaiczną wraz z urządzeniem pomiarowym pozwalającym wskazać uzyskaną z tego źródła energię. Zakupiona jeszcze zostanie instalacja urządzeń edukacyjno-aktywizujących pokazujących wykorzystanie sił przyrody do produkcji energii (2 ławki solarne, ogródek meteo, edukacyjna turbina wiatrowa), zainstalowane zostaną urządzenia umożliwiające ekologiczną produkcję roślin (ogródek, szklarenka, kompostownik). W trakcie opracowania jest system identyfikacji wizualnej (oznakowanie/grafika/elementy designu tworzące rodzaj „ekologicznej ścieżki edukacyjnej”) scalającej wszystkie punkty projektu. Długie godziny poświęcone na pisanie wniosku, dopracowywanie każdego szczegółu projektu opłaciły się. Dzięki otrzymanym środkom wszystkie zaplanowane działania będą mogły zostać szybciej zrealizowane.

Do projektu wpisane zostały także zajęcia edukacyjno-informacyjne oraz prowadzenie badań i obserwacji przyrodniczych zarówno przez uczniów szkoły, jak i wszystkich mieszkańców Gminy Rokietnica. Zaplanowane zajęcia i działania informacyjno-edukacyjne mają wywołać zmianę myślenia nie tylko u dzieci i młodzieży, ale u nas wszystkich. Dlatego proekologiczne urządzenia i wyposażenie szkoły, mają być dostępne w każdej chwili do obserwacji, pomiarów i analiz, zachęcając do zastosowania np. w obiektach mieszkalnych czy przemysłowych. Dzięki realizacji takich działań mamy nadzieję na rozwianie wszelkich ekologicznych wątpliwości wśród naszych mieszkańców i wychowanie pokolenia ludzi, dla których zachowania przyjazne środowisku będą czymś zupełnie naturalnym.

Projekt w ramach konkursu Nr RPWP.04.05.04-IŻ.00-30-001/19 dla Działania 4.5 „Ochrona przyrody”, Poddziałania 4.5.4 „Edukacja ekologiczna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 2,4 mln. Koszty kwalifikowalne: 1,4 mln. Kwota dofinansowania: 1,2 mln.

Termin zakończenia: 30.06.2022 r. (przedłużony do końca grudnia 2022 r.)

Visits:1271

Back to top